Deklaracja bierzmowanych

Deklaracja kandydata
przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania

 

 

Ja,   …………………………...............................................................…………………………………………..
                                                   imię i nazwisko dużymi literami                                                                  

 

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sanoku Dąbrówce.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

  1. W każdą  niedziele i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Św.
  2. Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty.
  3. Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu
  4. Systematycznie brać udział w spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania.
  5. Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych ( październik, min. 10 razy ), roratach ( Adwent, min. 4 razy ), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej ( min. 3 ), nabożeństwach majowych ( min. 10 razy )
  6. Obowiązkowo uczestniczyć w rekolekcjach zakniętych dla przygotowujących się do Bierzmowania.
  7. Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

             Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

 


                         …………………………………….                                                                                                                 ……………………………………………
                                    data                                                                                                                                        podpis kandydata

 

                                                                                     ________________________________________

 


Oświadczenie Rodziców

 

      Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.

 

                           ………………………………….                                                                                                           ………………………………………....
                                         data                                                                                                                      podpisy rodziców/opiekunów

 

Ważne: Powyższy tekst należy napisać własnoręcznie.

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)